Privacy Policy

PRIVACYBELEID

Aquablu B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd over volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, depose(n) en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Als u meer informatie nodig heeft over de bescherming van persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteit-persoonsgegevens.nl/nl.

Zolang u het gebruik van cookies en andere tracking-apparaten niet accepteert, plaatsen we geen niet-anonieme-analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet gemist. Door het voortdurende bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we hebben voorzien in een andere acceptatiemethode cookies op onze website. Als u het gebruik van deze cookies wilt weigeren, klik dan op het volgende link: www.aquablu.com

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: "Website") www.aquablu.com.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke”): Aquablu B.V., gevestigd aan ‘s Gravendamseweg 53, 2215TC Voorhout, Nederland, Kamer van Koophandel met Handelsnummer: 27120461.


Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult de gegevens en niet gebruiken informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 - Website-inhoud

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te beheren en meer in het algemeen allemaal de componenten die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Ieder reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van alles of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de controller, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen partij.

Artikel 4 - Beheer van de website

Voor een goed beheer van de site kan de controller op elk moment:

 • de toegang tot de website opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren voor een bepaalde categorie van bezoekers
 • verwijder alle informatie die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
  nationale of internationale wetten of is in strijd met internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar te maken om updates uit te voeren


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van de functionaliteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.

  2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige gerechtelijke procedure die tegen u wordt ondernomen:
  • vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
  • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

  3. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw
  apparatuur, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden
  van elke volgende (juridische) actie tegen de controller.

  4. Als de controller betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab) gebruik van deze website, is hij dat wel
  het recht om alle vervolgschade van u te (her) claimen.

 

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Aquablu B.V. en (een) externe verwerker (s).
 2. Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘Betrokkene’).
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd in in het bijzonder door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie
  gegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk gebruikt door de verzamelaar in om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om te verwerken uw bevelen. Ze worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub b, AVG heeft elke betrokkene recht op
  informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevens draagbaarheid.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw aanvraag plaatst handtekening en vermeld het adres waar we contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengdtot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. Bij overtreding van wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor welke de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen zij zijn
  aan hen verstrekt op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van Privacybeleid.
 2. Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, de verwerkingsverantwoordelijke zal bij het verzoek het verplichte karakter van deze informatie aangeven deze data.


Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Als u ze niet wenst te ontvangen
  (meer), stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: [email protected]
 2. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt door onze partners voor commerciële doeleinden.
 3. Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, bent u dat zijn af te zien van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een
  schending van de privacy van de betrokkene(n) in kwestie. De verzamelaar is dat niet verantwoordelijk in deze omstandigheden.


Artikel 10 - Bewaring van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.


Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst onze website. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker herkend kunt worden
  een bezoek aan onze website. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw wensen en het vergemakkelijkt het inloggen onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Als u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik ervan, tenzij we toestemming vragen aan anderen middelen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie en login te verzamelen
  informatie.
 • Anonieme analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website,
  zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze aanpassen communicatie en informatie aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevant weer te geven
  advertenties. Door deze cookies te gebruiken, kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Dus
  (Andere) organisaties kunnen u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt.
  Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen anders wanneer
  gericht op advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens.
 1. We gebruiken met name de volgende cookies op onze website: Google Adwords (tracking cookie)
 2. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en / of derden zijn geïnstalleerd op uw apparatuur.

 3. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elke elektronische
  apparaat, we nodigen u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post
  cookies#faq


Artikel 12 - Afbeeldingen en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website worden geleverd. 

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de verzamelaar is gevestigd de vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd indien er een geschil ontstaat over deze voorwaarden, behalve wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen metondersteuning [email protected]