Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

1. Aquablu B.V.: Aquablu B.V., gevestigd te Voorhout, Kamer van Koophandel nr. 27120461.
2. Klant: degene met wie Aquablu B.V. een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Aquablu B.V. en klant samen.
4. Consument: een klant die als particulier handelt voor privédoeleinden.

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Aquablu B.V.
2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk in schrijven.
3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemeen uit voorwaarden van de klant of van derden.


Prijzen

1. Alle door Aquablu B.V. gehanteerde prijzen zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Aquablu B.V. heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, weergegeven in haar winkel, aan te passen, op zijn website of anderszins, op elk moment.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of delen daarvan, die Aquablu B.V. niet kon voorzien op het moment van het doen van een aanbod dan wel het sluiten van de overeenkomst, aanleiding kunnen geven
prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hier geen rechten aan ontlenen, behalve dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de producten worden geleverd conform het monster of model.


Gevolgen van te late betaling

1. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Aquablu B.V. gerechtigd vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is een rente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een gehele maand.

2. Indien de klant in verzuim is, is hij tevens verschuldigd aan buitengerechtelijke incassokosten en kan hij gehouden zijn tot vergoeding van enige vergoeding aan Aquablu B.V.

3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Indien de klant niet op tijd betaalt, kan Aquablu B.V. haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van vereffening, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant, zijn de vorderingen van Aquablu BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Aquablu B.V., is hij nog steeds gehouden de overeengekomen prijs aan Aquablu B.V. te betalen.

Recht op teruggave van goederen

1. Zodra de klant in verzuim is, heeft Aquablu B.V. het recht om zich op de aan de klant geleverde onbetaalde producten te beroepen.

2. Aquablu B.V. beroept zich op het recht op herstel door middel van een schriftelijke of elektronische aankondiging.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht op recuperatie, dient de klant de betreffende producten onmiddellijk aan Aquablu B.V. te retourneren, tenzij partijen overeenkomen om hierover andere afspraken te maken.

4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, mits dat:

• het product is niet gebruikt
• het is geen product dat snel kan bederven, zoals filters of membranen
• het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
• het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd kan worden
• het zegel is nog intact als het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's, etc.)
• de aankoop betreft geen (opdracht tot) spoedreparatie
• de consument heeft geen afstand gedaan van zijn herroepingsrecht

2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd van 14 dagen gaat in:

• op de dag nadat de consument het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen
• zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
• zodra de consument voor het eerst een dienst heeft gekocht
• zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], indien gewenst doorvia het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de website van Aquablu B.V., www.aquablu.com.

4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan Aquablu B.V. te retourneren kennisgeving van zijn herroepingsrecht, waarna zijn herroepingsrecht geldt vervallen.

5. De kosten voor retourzending zijn verschuldigd Aquablu B.V. indien de complete bestelling wordt geretourneerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) voor vergoeding in aanmerking komen.

Regeling

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Aquablu B.V. te verrekenen met enige claim op Aquablu B.V. 

Eigendomsvoorbehoud

1. Aquablu B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant deze volledig heeft ontvangen voldoen aan al haar betalingsverplichtingen met betrekking tot Aquablu B.V. uit welke hoofde dan ook overeenkomst met Aquablu B.V. inclusief claims met betrekking tot de tekortkomingen in de prestatie.
2. Tot die tijd kan Aquablu B.V. een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant niet verpanden, verkopen, de producten afvoeren of anderszins bezwaren.
4. Indien Aquablu B.V. een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en Aquablu B.V. heeft het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Aquablu B.V. tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Aquablu B.V. het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij daarmee akkoord gaan geen bezwaar tegen te late levering door Aquablu B.V.

Bezorgings periode

1. Een door Aquablu B.V. opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant niet het recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet in acht wordt genomen, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De levering begint zodra de klant de (elektronische) bestelling volledig heeft afgerond verwerken en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling ontvangen van Aquablu B.V.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Aquablu B.V. niet kan leveren binnen [aantal dagen te laat] of indien partijen anders zijn overeengekomen.


Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten kan plaatsvinden
op tijd.


Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product wordt geopend of beschadigd, dient de klant over een nota opgesteld door de expediteur of bezorger voor ontvangst van het product. In de bij gebreke waarvan Aquablu B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.
2. Indien de klant zelf zorg draagt ​​voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare te melden schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport naar Aquablu B.V., bij gebreke waarvan Aquablu B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.

Opslag
1. Indien de klant producten besteld na de afgesproken leverdatum, is het risico van enige kwaliteit verlies is volledig voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late afname van producten komen geheel voor rekening van kosten van de klant.

Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door verkeerde fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en daaruit voortvloeiende schade van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de
klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, zal doorgeven aan de klant wanneer deze producten legaal zijn en / of
feitelijk geleverd, in ieder geval in de macht van de klant of van een derde die ontvangt het product ten behoeve van de klant.

Vergoeding
De klant vrijwaart Aquablu B.V. voor alle aanspraken van derden die verband houden met de producten en / of diensten geleverd door Aquablu B.V.


Klachten
1. De klant dient een product of dienst van Aquablu B.V. zo spoedig mogelijk te onderzoeken mogelijk voor mogelijke tekortkomingen.
2. Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant zou kunnen redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dient de klant Aquablu B.V. hiervan op de hoogte te stellen als
zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkomingen.
3. Consumenten dienen Aquablu B.V. hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen

4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Aquablu B.V. kan adequaat reageren.
5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Aquablu B.V. ontstaat
gedwongen ander werk te verrichten dan is overeengekomen.


Kennisgeving geven

1. De klant dient Aquablu B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Aquablu daadwerkelijk in gebreke blijft
B.V. (op tijd). Hoofdelijke en verschillende verplichtingen van klanten
Indien Aquablu B.V. met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die Aquablu B.V. krachtens die overeenkomst verschuldigd is.

Aansprakelijkheid van Aquablu B.V.

1. Aquablu B.V. is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld.
2. Indien Aquablu B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die daaruit voortvloeit
van of is gerelateerd aan de uitvoering van een overeenkomst.
3. Aquablu B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, verloren spaargeld of schade aan derden.
4. Indien Aquablu B.V. aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag betaald door een gesloten (professional) aansprakelijkheidsverzekering en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schadevergoeding is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (deel van de) factuur waarnaar de
aansprakelijkheid heeft betrekking.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Aquablu B.V. vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit niet uit
het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Aquablu B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming opzegging wegens zijn bijzondere aard of omdat het van geringe betekenis is.
2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Aquablu B.V. niet permanent of tijdelijk is onmogelijk, ontbinding kan alleen plaatsvinden nadat Aquablu B.V. in verzuim is.
3. Aquablu B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant niet of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, of indien omstandigheden Aquablu B.V. goede gronden te geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen
verplichtingen naar behoren.

Overmacht

1. Naast de bepalingen van artikel 6:75 BW, een tekortkoming van Aquablu
B.V. ter nakoming van enige verplichting jegens de klant kan niet aan Aquablu worden toegerekend B.V. in elke situatie onafhankelijk van de wil van Aquablu B.V., wanneer de nakoming van haar
verplichtingen jegens de klant worden geheel of gedeeltelijk verhinderd of bij de nakoming
van haar verplichtingen kan redelijkerwijs niet van Aquablu B.V. worden verlangd.
2. De overmachtsituatie als bedoeld in lid 1 is ook van toepassing - maar niet beperkt naar: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); gebreken en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; niet verwacht stroomstoringen, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computer virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Aquablu B.V. aan een of meer verplichtingen jegens de klant worden deze verplichtingen opgeschort tot Aquablu B.V. kan hieraan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, beide partijen kunnen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.
5. Aquablu B.V. is in geval van overmacht geen (schade) vergoeding verschuldigd, ook al heeft zij voordelen verkregen als gevolg van de overmachtsituatie.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt de inhoud wijzigen of aanvullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

1. Aquablu B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van geringe betekenis kunnen te allen tijde worden aangebracht.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Aquablu B.V. vooraf met de klant besproken zo veel mogelijk.
4. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren ingeval van wezenlijke wijziging in de algemene voorwaarden.


Overdracht van rechten

1. De klant kan zijn uitgestelde rechten niet overdragen